Αρκετά Κερδοφόρα Τουριστική Επιχείριση Αποτελεί το Rent A Car

Αρκετά Κερδοφόρα Τουριστική Επιχείριση Αποτελεί το Rent A Car

Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα της κρίσης ο μόνος οικονομικός τομές που αποτελειώστε ακόμα κερδοφόρος είναι ο τουριστικός κλάδος. Σε αυτόν θα βρούμε αρκετά είδη επιχειρήσεων όπως εστιατόρια, καφέ, bar, ξενοδοχεία που στο σύνολο τους για να στηθούν χρειάζεται να επενδυθεί ένα αρκετά μεγάλο κεφάλαιο. Μια επιχείρηση που είναι αρκετά εύκολο να δημιουργηθεί και με όχι τόσο μεγάλο κεφάλαιο είναι το rent a car aegina αρκετά δημοφιλές ειδικά σε νησιά.

Σε σχέση µε µια δεδοµένη χώρα, διακρίνονται τρεις µορφές τουρισµού:

 • Ο εγχώριος τουρισµός περιλαµβάνει τις δραστηριότητες των κατοίκων µιας
  δεδοµένης χώρας που ταξιδεύουν και διαµένουν σε τόπους στο εσωτερικό της χώρας
  αλλά έξω από το σύνηθες περιβάλλον τους στο aegina rent a car.
 • Ο εισερχόµενος τουρισµός περιλαµβάνει τις δραστηριότητες µη µονίµων
  κατοίκων µιας δεδοµένης χώρας που ταξιδεύουν και διαµένουν σε τόπους στο
  εσωτερικό της χώρας αλλά έξω από το σύνηθες περιβάλλον τους
 • Ο εξερχόµενος τουρισµός περιλαµβάνει τις δραστηριότητες µονίµων
  κατοίκων µιας δεδοµένης χώρας που ταξιδεύουν και διαµένουν σε τόπους στο
  εξωτερικό της χώρας και έξω από το σύνηθες περιβάλλον τους.

Παρόµοιοι ορισµοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν για άλλες περιοχές, περιφέρειες
ή οµάδες χωρών αντικαθιστώντας τη «χώρα» µε την περιοχή αναφοράς. Οι τρεις
βασικές µορφές τουρισµού µπορούν να συνδυαστούν µε τρεις τρόπους έτσι ώστε να
προκύψουν οι ακόλουθες κατηγορίες τουρισµού:

Εσωτερικός τουρισµός, που περιλαµβάνει τον «εγχώριο τουρισµό» και τον
«εισερχόµενο» τουρισµό, εθνικός τουρισµός, που περιλαµβάνει τον «εγχώριο τουρισµό» και τον«εξερχόµενο» τουρισµό, διεθνής τουρισµός, που περιλαµβάνει τον «εισερχόµενο τουρισµό» και τον«εξερχόµενο» τουρισµό.

Ο τουρισµός είναι ένας από τους δυναµικότερα αναπτυσσόµενους τοµείς της
παγκόσµιας οικονοµίας, τόσο σε απόλυτους όσο και σε σχετικούς όρους.
Αποτελώντας κυρίαρχη δραστηριότητα σε πολλές χώρες, έχει αξιόλογες
πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στους άλλους τοµείς της οικονοµίας και συµβάλλει
στη συνολική οικονοµική ανάπτυξη των χωρών.

Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών σηµείωσε αξιοσηµείωτη µεγέθυνση,
συνδεόµενος άµεσα µε την κοινωνικοοικονοµική αναπτυξιακή διαδικασία, καθώς
συµβάλλει σηµαντικά στην άνοδο του επιπέδου διαβίωσης των τουριστικά
ανεπτυγµένων περιοχών και, συνακόλουθα, στην ευηµερία των πολιτών.

Ο επιχειρηµατικός όγκος του τουρισµού σε παγκόσµια κλίµακα ενδεχοµένως
ξεπερνά αυτόν των εξαγωγών πετρελαίου, ειδών διατροφής και αυτοκινήτων, ενώ
παράλληλα παραµένει η βασική πηγή εισοδήµατος για πολλές αναπτυσσόµενες
χώρες.

Ο τουρισµός ως οικονοµικός τοµέας συνδέεται άµεσα µε πολλούς άλλους τοµείς
της οικονοµίας και της παραγωγής. Κατά συνέπεια, τα οφέλη που η αύξησή του
επιφέρει είναι πολυποίκιλα και στον τοµέα της απασχόλησης.

Οι αριθµοί είναι ενδεικτικοί του µεγέθους της συµβολής του τουρισµού στην
παγκόσµια οικονοµία:

• Το 2006 οι παγκόσµιες αφίξεις άγγιξαν τα 842 εκατοµµύρια, σηµειώνοντας
αύξηση της τάξης του 4,6% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.

• Το 2007 παρουσιάζεται ως το τέταρτο συνεχόµενο έτος σταθερής µεγέθυνσης
της παγκόσµιας τουριστικής βιοµηχανίας, η οποία παρουσιάζεται συνολικά
ευπροσάρµοστη στις ποικίλες κρίσεις που ενδεχοµένως προκύπτουν.

• Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού προβλέπει µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης
των διεθνών τουριστικών αφίξεων της τάξης του 4,1% µε ορίζοντα το 2020. Συνεπώς,
οι διεθνείς αφίξεις αναµένεται ως τότε να ξεπεράσουν το 1,5 δις ταξιδιωτών.

Ο παγκόσµιος τουρισµός αντιµετωπίζει µεγάλες προκλήσεις εν όψει του 21ου
αιώνα, οι οποίες σχετίζονται µε τη βιώσιµη και ισόρροπη ανάπτυξη, την
αντιµετώπιση των ανισοτήτων σε ζητήµατα πλούτου και ευκαιριών αλλά και την
ορθή κατανοµή και διαχείριση των υπαρχόντων φυσικών πόρων, όπως ακριβώς
συµβαίνει µε κάθε ζωντανό κοµµάτι της παγκόσµιας οικονοµίας που έρχεται
αντιµέτωπο µε τη διαρκώς εξελισσόµενη διεθνή πραγµατικότητα.